آخرین فعالیت

  • Alma
    Alma به موضوع درخاست لایبری jpg برای میکرو پاسخ داده‌است.
    سلام یکی از بهترین و ساده ترین کتابخونه های JPG کتابخونه TJpgDec اقای چان هست که من خودم هم ازش خیلی استفاده میکنم خود کتابخونه رو زیر...
    • 1624429936117.png
    • 1624430118777.png
بالا پایین