Portb در stn8s003f3p6

Abbasi51

همکار جدید
سلام
Portb4,5 در میکرو stm8s003f3 به صورت پیش فرض برای sda , scl( ارتباط دو سیمه) پیگربندی شده و نمی توان از این دو پایه به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد
چگونه به ورودی خروجی تبدیل کنم
ممنوم
 
بالا پایین